Projekt med RCE-status

RCE Skånes styrgrupp har tagit fram kriterier för bedöming av om ett projekt ska får RCE-status (fastställdes 2007-10-17). Här kan du läsa mer om kriterierna occh om hur du ansöker om ett RCE-projekt.

Vad kan ett projekt förvänta sig av RCE?

Det är viktigt att poängtera att RCE Skåne har inte något ekonomiskt ansvar för de projekt som beviljas. Genom sina informationskanaler kommer RCE Skåne att främja och stödja projekt som givits RCE Skåne-status.

Vilka projekt kan ansöka om RCE Skåne-status?

Såväl nya som pågående projekt kan ansöka om RCE Skåne-status. Projekten ska ha budget och finansieringsplan. Projektet ska kunna visa på en tydlig ansvarsfördelning för aktiviteter och ekonomiska förhållanden samt ange projektmål och tidplan. Projekt vars finansiering ännu inte är klar kan ansöka om RCE Skåne-status i avsikt att söka medel.

Vilket innehåll ska finnas?

Projektet ska fokusera på lärande och utbildning för, och omfatta flera dimensioner av (socialt, ekonomiskt, miljömässigt), hållbar utveckling med syfte att främja den hållbara utvecklingen.

Observera att RCE Skåne tillämpar en vid tolkning av begreppet lärande genom att stödja såväl individuellt som kollektivt, kognitivt som socialt samt formellt, informellt som non-formellt lärande.

Vem kan söka RCE-status?

Projektet ska innehålla aktiv medverkan från minst två skånska organisationer, gärna i samarbete med andra organisationer, t ex kommunala, statliga och regionala institutioner, frivilligorganisationer och privata institutioner.

Hur ska resultaten spridas?

Ett av RCEs viktiga mål är att sprida kunskaper och ideer om hållbar utveckling. Projektet ska därför ange hur man avser att sprida projektets resultat såväl inom Skåne som utanför.

Ansökningar

Ansökningar om RCE Skåne-status för projekt ska skickas in senast fem veckor innan styrgruppens möte för att kunna behandlas. Ansökningarna ska skickas till:
RCE Skåne, Projektledare Yvonne Brogaard-Nelson, Box 138, 221 00 Lund
E-post: yvonne.brogaard-nelson@lund.se, telefon: 046-35 70 56

Hur behandlas en ansökan om RCE-status?

En ansökan om RCE Skåne-status kommer att behandlas vid RCE-Skånes ordinarie styrgruppsmöten som äger rum fyra gånger per år. För att en ansökan skall kunna behandlas vid ett styrgruppsmöte skall den inlämnas 5 veckor innan mötet.

Datum för styrgruppsmöten anges på RCE Skånes hemsida för nästkommande halvår.

Eget arbetssätt

Varje RCE skapar sitt eget arbetssätt där alla har möjligheter att bidra. Det kan vara:

  • elever och studenter
  • skolor, universitet och högskolor
  • offentliga organisationer
  • näringsliv
  • miljöorganisationer
  • forskare
  • museer
  • zoo
  • botaniska trädgårdar
  • media