Skånska Våtmarker

Lillhagensvan

Skånska våtmarker pågick från oktober 2005 till december 2006. Syftet med projektet var att stimulera anläggandet av våtmarker i Skåne på ett sådant sätt att det skånska miljömålet Myllrande våtmarker nås, vilket innebär att:

* arealen våtmarker och vatten i hela Skåne ökar

* en mångfald av våtmarkstyper anläggs som i första
hand gynnar den biologiska mångfalden, och i andra
hand gynnar andra miljöaspekter

* de anlagda våtmarkerna är hållbara i ett långsiktigt
perspektiv så att naturvärdena bibehålls och om möjligt ökar på lång sikt

* våtmarkerna så långt möjligt utformas utifrån naturgivna och topografiska förhållanden

Projektet är nu avslutat men om vi hittar finansiering kommer vi att fortsätta arbetet med SKånes våtmarker.

Projektets egen webbplats finns på www.vatmarker.se och drivs numera av Världsnaturfonden WWF.

Projektet finansieras av Världsnaturfonden WWF och Naturvårdsverket.

Projektledare: John Persson, 073-999 75 22

Projektsekreterare: Ebba Trolle, 070-767 11 03