Äldre Vattenkartor som underlag för planering

2011–2013 har föreningen drivit projektet Äldre vattenkartor som underlag för planering. Två personer har under dessa två år skapat ett samlat planeringsunderlag över länets dikningsföretag genom att digitalisera de drygt 1000 akter som förvaras hos Lantmäteriet och som beskriver dikningsföretag, invallningsföretag m.m. De har alla tillkommit före 1920. Det digitaliserade resultatet förenas nu med det material som tillkommit senare, och som förvaras hos Länsstyrelsen och har digitaliserats där.

Projektet finansierades av alla Skånes kommuner, Region Skånes Miljövårdsfond, Länsstyrelsen Skåne (medel från Landsbygdsprogrammet samt Havsmiljöanslagets LOVA-medel) och Länsstyrelsen Jönköping.

Slutrapport med bilagor kan du ladda ner här:

Vattenkartor slutrapport

Manual för arbete med materialet

Ordförklaringar för tolkning av äldre markavvattningsföretag

I mars 2013 genomfördes projektets slutkonferens med över 100 deltagare. Här kan du ladda ner presentationerna från dagen:

Program slutkonferens

Ordförklaringar för tolkning av äldre markavvattningsföretag

Att arbeta med Lantmäteriets äldre vattenkartor

Resultatet – digitala kartor

Dikningsföretagen och höjddata

Klimatanpassningsarbetet i Staffanstorp

Dikningsföretagen i konsultens vardag

Juridisk frågestund

Annat material i vattenarkivet

Kontaktperson: Helena Thelander, helena.thelander@hutskane.se