Naturvårdssatsningen

Naturvårdssatsningen – ett regionalt projekt

Blåa sippor

HUT Skåne har genomfört ett samverkansprojekt för att stimulera naturvårdsarbetet i Skånes kommuner. Projektet startade våren 2004 och avslutades i juni 2006. Syftet var:

  • att stimulera den tätortsnära naturvården.
  • att stimulera samarbetet mellan olika naturvårdsaktörer.
  • att stödja Skånes kommuner i arbetet med att söka det statliga bidraget till lokal och kommunal naturvård.

2004 startade regeringens satsning på den kommunala naturvården. Under tre år kommer totalt 300 miljoner kronor att satsas på lokala naturvårdsprojekt. För 2004 tilldelades Skåne 9 miljoner kronor som kommunerna kunde söka.

I det regionala projektet medverkade 11 kommuner – Hässleholm, Höör, Kävlinge, Lomma, Malmö, Osby, Sjöbo, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla och Trelleborg. Projektet finansieras av Region Skånes Miljövårdsfond, Länsstyrelsen i Skåne län, Naturskyddsföreningen i Skåne och de deltagande kommunerna.

Kontaktperson: Ebba Trolle

Aktörer

FoU
Filer och länkar:

» Lunds universitet, ekologiska institutionen

» Kristianstad högskola, institutionen för matematik och naturvetenskap

Naturvårdskonsulter
Filer och länkar:

» Alcontrol
Miljökonsulttjänster m.m.

» Calluna AB
Konsultföretag inom miljö och naturvård.

» EA- International, Lena Vought
Akvatisk ekoteknik, bottenfauna.

» Eklövs Fiske & Fiskevård
Konsultföretag inom fiske- och miljövård.

» Ekologgruppen i Landskrona AB
Ekologgruppen är konsulter inom natur- och miljövård. Ekologgruppen är medlemmar i Hållbar Utveckling Skåne

» Fiskevårdsteknik AB
Konsultföretag fiskevård.

» Jon Loman
Grodor, reptiler m.m.

» Medins Biologi AB
Miljökonsult med inriktning på vatten.

» MS Naturfakta
E-post: Msnaturfakta@telia.com
Konsult inom fiskevård.

» Naturcentrum AB
Konsultverksamhet inom natur- och miljövård.

» Naturvårdsingenjörerna AB
Miljökonsultföretag.

» Naturvårdskonsult Gerell
E-post: Rune.regell@swipnet.se
Konsult naturvård, Fladdermöss m.m.

» Pro Natura
Konsultverksamhet naturvård.

» Regionmuseet
Regionmuseet engagerar sig i samarbetsprojekt inom natur och kultur.

» Toxicon AB
Uppdrags- och forskningslaboratorium inom ekotoxikologi och marinbiologi.

» VA- teknik och vattenvård
Konsulterande ingenjörsbyrå.

» Zoeco, Johan Eklöf
Fladdermöss, utbildningar m.m.
E-post: Johan Eklöf

Deltagande kommuner
Filer och länkar:

» Hässleholms kommun

Hässleholms kommun fick 2004 bidrag för projekt som rör flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla.

Inför ansökningsomgången 2005 har vi ansökt om medel för många fler projekt. De fokuserar på områdena kring Finjasjön och Hovdala och vi planerar att utföra inventeringar och restureringar, samt satsa på natur- och kulturinformation och Ekomuseum.

Kontaktperson: Pernilla Olsson

» Höörs kommun

» Kävlinge kommun

» Lomma kommun

» Malmö kommun

» Osby kommun

» Sjöbo kommun

» Staffanstorps kommun

» Svedala kommun

» Tomelilla kommun

» Trelleborgs kommun

Statligt bidrag för lokal och kommunal naturvård

Utgångspunkten för det statliga bidraget är regeringens skrivelse ”En samlad naturvårdspolitik” (2001/02:173). Här understryks vikten av att integrera naturvård, friluftsliv och kulturmiljövård. Projekten skall bidra till att uppfylla ett eller flera miljökvalitetsmål som har koppling till naturvård. Kommunen skall stå som huvudman men det uppmuntras om projektidéer kommer underifrån och genomförs tillsammans med föreningar eller andra aktörer.

Miljödepartementet är initiativtagare och har gett naturvårdsverket i uppdrag att praktiskt hantera bidraget.

Naturvårdsverket är huvudman för bidraget och tar fram handledningar och bidragsblanketter. Verket fördelar bidraget mellan länsstyrelserna som bedömer ansökningarna och beslutar vilka projekt som får pengar.

Institutet för ekologisk hållbarhet, IEH, i Umeå har i uppdrag att stimulera och samordna information och verksamheter som leder till en hållbar utveckling. Som en del i detta uppdrag arbetar Nic Kruys på IEH med bidraget för lokal naturvård. Han tar bland annat fram goda exempel på lyckade naturvårdsprojekt som kan vara ett stöd inför ansökningen.

Mer information finns hos:
Miljödepartementet
Naturvårdsverket
Länsstyrelsen i Skåne län

Statens institut för ekologisk hållbarhet

Dokumentation från projektet

Projektet startade i april 2004 med ett möte för medverkande kommuner och intresserade föreningar och myndigheter. Upplägg, inriktning och prioriteringar diskuterades för projektet fram till hösten då första ansökan skall vara inne för bidragen till lokal och kommunal naturvård (13 september).

Emma Widmark från Länsstyrelsen informerade om bidraget och hur det är tänkt att fungera. En styrgrupp utsågs för projektet med representanter för bidragsgivare och kommuner samt andra viktiga naturvårdsaktörer.

Filer och länkar:

» Danmarksresan 29-30 maj. Bilddokument.

» Danmarksresan 29-30 maj. LIFE Overdrevsprojektet. Skov og Naturstyrelsen, Fussingö skovdistrikt.

» Danmarksresan 29-30 maj. Vattendirektivet i Danmark. Miljöministeriet.

» Danmarksresan 29-30 maj. Vattenmiljöplaner II-III. Skov og Naturstyrelsen.

» Danmarksresan 29-30 maj. Frederiksborg Amt.

» Dokumentation från Danmarksresa 29-30 maj. Vattenvård, Frederiksborg Amt, Peter B. Jörgensen 1007 kB

» Dokumentation från seminarium den 5 april 2006-Markhistoria och naturvård, Anna Dahlström

» Dokumentation från seminarium den 5 april 2006-Samverkan mellan natur- och kulturmiljövård (572 kB), Coco Dedering

» Dokumentation från seminarium den 5 april 2006-Konflikter och kompromisser vid restaurering av vattendrag (4116 kB), Coco Dedering

» Minnesanteckningar från styrgruppsmötet 22 mars 2006

» Utvärdering av Naturvårdssatsningen

» Dokumentation från workshop den 1 dec 2005-Sammanfattning av postrar

» Dokumentation från workshop den 1 dec 2005-Sätt värde på naturen för rekreation, Leif Mattsson

» Dokumentation från workshop den 1 dec 2005-Integration och närnatur, Ebba Lisberg Jensen & Pernilla Ouis

» Dokumentation från workshop den 1 dec 2005-Tre kommuner & en region. Kristina Nilsson

» Dokumentation från workshop den 1 dec 2005-Deltagande planering, Per Hillbur

» Dokumentation från seminarium den 23 september-Marina miljöer

» Dokumentation från seminarium den 23 september-Agnes Janson, Länsstyrelsen

» Minnesanteckningar från styrgruppsmötet den 23 september 2005

» Dokumentation från seminarium den 7 juni om naturvård på golfbanan

» Dokumentation från seminarium den 7 juni. Planering av golfbanan-Anders Hammarström. 431 kB

» Dokumentation från seminarium den 7 juni. Biologisk mångfald på golfbanan-Claes Andrén

» Minnesanteckningar från styrgruppsmötet den 1 mars 2005

» Dokumentation från seminarium den 26 januari 2005 om att Underlätta naturbesök

» Dokumentation från seminarium den 19 januari 2005 om Kommunala naturreservat

» Dokumentation från seminarium den 8 december 2004 om NIP-program och projektledarutbildning

» Minnesanteckningar från styrgruppsmötet den 1 december 2004

» Minnesanteckningar från seminariet Satsa på naturen! den 4 oktober 2004

» Minnesanteckningar från 16 juni 2004

» Minnesanteckningar från Startmötet den 5 april 2004

» Dokumentation från Natura 2000-seminariet den 29 oktober 2004

Kommande aktiviteter
Filer och länkar:

» Praktik och forskning i närnatur

Den 1 december anordnar vi ett seminarium tillsammans med Centrum för biologisk mångfald. Syftet med seminariet är att forskare och praktiker ska hitta nya möjligheter till samarbete inom utvecklings- och forskningsprojekt i närnaturen.

Kontaktperson: Ebba Trolle, 0707-671103

Nyhetsbrev
Filer och länkar:

» Natur i Skåne nr 8, 2006

» Natur i Skåne nr 7, 2005

» Natur i Skåne nr 6, 2005

» Natur i Skåne nr 5, 2004

» Natur i Skåne nr 4, 2004

» Natur i Skåne nr 3, 2004

» Natur i Skåne nr 2, 2004

» Natur i Skåne nr 1, 2004

Tips och idéer
Filer och länkar:

» Staffanstorps NIP-ansökan 2004

Staffanstorps kommun gjorde en mycket bra NIP-ansökan 2004. För att underlätta för andra kommuner som är i färd med att göra en ansökan inför ansökningsomgången mars 2005, så ligger den nu på vår webbplats som ett gott exempel. Håll till godo!

» Gröna jobb

Skogsvårdsstyrelsen har en satsning som heter Gröna jobb och det finns möjligheter till samverkan i genomförandet av naturvårdsprojekt med NIP-bidrag. Den 1 juli är det projektstart och för Skånes del är det 450 personer (2000 i hela landet) som skall sysselsättas med Gröna jobb.

Det kan röra sig om en mängd olika typer av arbetsuppgifter som traditionell landskapsvård, fornminnesinventering, underhåll och inventering av vandringsleder, ruiner m m. Projektet riktar sig till långtidsarbetslösa som får en 2-årig anställning av skogsvårdsstyrelsen som står för arbetsledning och utbildning. Arbetsuppgifterna är främst utomhus och innebär lättare fysiskt arbete.

Det finns inte mycket medel till material och andra kringkostnader och därför är skogsvårdsstyrelsen intresserade av samarbete med kommuner och andra aktörer. I princip blir arbetskraften gratis men kommunen får gå in med övriga kringkostnader. Här finns en utmärkt möjlighet att söka statliga NIP-bidrag för projekt som kan genomföras med Gröna jobb.

Kontakta gärna Lennart Ruder om ni har projektidéer, 044-186734 alt. 070-5241106 eller lennart.ruder@svssg.svo.se