Projektet

I KlimatVardag får deltagarna tips och stöd att leva mer klimatsmart i sin vardag. Genom föreläsningar, gruppträffar och möten med bland andra energirådgivare får deltagarna kunskap och konkret vägledning till en mer klimatsmart vardag. Utifrån sina egna intressen och förutsättningar får hushållen välja vilka åtgärder de vill fokusera på inom energibesparing, avfall, transporter och livsmedel.

Syftet med KlimatVardag är inte bara att visa deltagande hushåll hur de med enkla medel kan minska sina koldioxidutsläpp och därmed leva mer miljövänligt. Syftet är också att visa upp hushållen som goda exempel för andra – kollegor, bekanta, grannar, allmänhet. Projektet visar på detta sätt att det finns flera olika sätt att agera på och att det finns stora möjligheter att själv bestämma hur man vill utforma sin klimatvänliga vardag. Eftersom hushållen har olika sammansättning och deltagarna kommer från skilda yrken och orter är förhoppningen att information och inspiration från KlimatVardag sprids över hela Skåne.

Deltagarnas erfarenheter och resultat kommer att kommuniceras inom deltagande organisationer och till allmänheten med målet om en ökad medvetenhet och delaktighet i klimat- och miljöfrågor. KlimatVardag vill visa att hushållens miljöåtgärder många gånger är enkla att genomföra, att det finns flera olika lösningar och att vinsterna är många.
KlimatVardag drivs av Hållbar Utveckling Skåne och finansieras av deltagande kommuner/organisationer. Det är enbart hushåll som har finansiering från en kommun/organisation som kan delta i KlimatVardag.

Upplägg
I KlimatVardag fokuserar vi på att ge information och tips för en klimatsmartare vardag inom områdena energianvändning, transporter, mat och inköp samt avfall. Det finns inom dessa fyra områden ett mycket stort antal möjligheter och åtgärder att genomföra och det är upp till er i varje hushåll att bestämma hur mycket ni vill förändra och välja de åtgärder som passar er bäst. Vår förhoppning är att alla personer i varje hushåll vill engagera sig och kommer att hitta saker som lockar.

Storföreläsningar
Under första delen av projektet arrangeras fyra storföreläsningar med olika teman. Dessa är till för att fördjupa kunskapen om klimatet ur ett Skåne-perspektiv. Flera forskare och experter bjuds in för att tala. Storföreläsningarna hålls på fyra knutpunkter runtom i Skåne: Malmö, Ystad, Helsingborg och Hässleholm/Kristianstad. Du går i första hand till den stad som är närmast, men om du vid något tillfälle har förhinder går det bra att välja ett annat datum på en annan ort.

Gruppträffar
Vi kommer att ha 6 gruppträffar under året när vi har olika teman, följer upp vårt arbete och delar med oss av tips och idéer till varandra. Dessa träffar kommer främst att ske på vardagskvällar (ca 2 timmar) och vi förutsätter att det vid varje träff finns någon som deltar från varje hushåll. Vi hoppas att gruppträffarna ska bli tillfällen att utbyta erfarenheter, få information, uppmuntran och tips av andra deltagare i projektet.

Valfria aktiviteter
Förutom gruppträffarna och storföreläsningarna arrangeras i projektet andra aktiviteter, studiebesök, tävlingar, personlig rådgivning och erbjudanden som deltagarna frivilligt kan delta i. Till de flesta av dessa aktiviteter krävs anmälan.