HUT Skåne – Bygg & Förvalta

HUT Skåne Bygg & Förvalta är ett samverkansprojekt med syfte att stimulera ett ekologiskt hållbart samhällsbyggande.

Den 24 februari 2004 arrangerade vi seminariet Bygg- och fastighetssektorns Miljöutmaningar i Skåne. Du hittar dokumentationen i menyn till vänster. Projektet har pågått till och med sommaren 2005 och avslutades med en serie studiebesök till intressanta projekt i Skåne och Danmark.

Projektet har lett till att ett antal representanter från deltagande organisationer i Malmö/Lund-trakten kommer att fortsätta driva arbetet i en temagrupp under HUT Skåne – HUT Skåne Bygg & Förvalta. Syftet med temagruppen är erfarenhetsutbyte, nätverkande och att stimulera till intressanta projekt inom hållbart samhällsbyggande. Gruppen planerar att starta sitt arbete under hösten 2005.

Kontaktperson är Tor Fossum, Malmö stad.

Projektet  finansierades av Region Skånes Miljövårdsfond.

Kommande aktiviteter
Projektet har avslutats under sommaren 2005 och arbetet kommer att fortsätta i en temagrupp under HUT Skåne. Mer information om gruppens arbete kommer senare.
Filer och länkar:

» Studiebesök till intressanta projekt inom hållbart byggande

Under maj – juni 2005 arrangerar en grupp i Malmö och Lund studiebesök till intressanta byggprojekt i Skåne och Danmark. Studiebesöken finansieras av projektet HUT Skåne Bygg & Förvalta och vi bjuder in deltagare från hela Skåne.

Kontaktperson är Tor Fossum, Malmö stad.

Projektet  finansieras av Region Skånes Miljövårdsfond.

Dokumentation från studiebesök

Under maj och juni 2005 arrangeras en serie studiebesök till intressant projekt inom hållbart samhällsbyggande. För den som inte har möjlighet att delta lägger vi ut tillgänglig dokumentation från studiebesöken.
Filer och länkar:

» AB Kristianstadbyggen – Per-Ola Pershaf

Den 19 maj besökte HUT Skåne Bygg & Förvalta renoveringen av miljonprojektområdet Österäng samt ett nytt område i Kristianstad centrum. Dagen inleddes med en mycket intressant presentation av Per-Ola Pershaf, vars presentation ni kan ladda hem här. Observera att dokumetets storlek är närmare 6000 kB.

Länkar

Här har vi samlat länkar till aktörer, projekt, initiativ som arbetar för ett mer ekologiskt hållbart byggande och förvaltande (klicka på menyn i vänsterspalten).

Det kan gälla allt från nationella initiativ som Byggkostnadsforum, till skånska bygg- och ombyggnadsprojekt som Augustenborg i Malmö och till intressanta organisationer runtom i länet och landet.

Har du något som du vill att vi ska tipsa om?

Kontakta: Lena Eriksson (Tfn: 0708-93 11 03) eller Viveca Wikborn (Tfn: 0451-120 15)

Nationella och regionala initiativ

På nationell nivå finns ett flertal initiativ som syftar till att öka takten i omställningen till ett mer ekologiskt hållbart byggande. Det finns även ett antal regionala initiativ i Skåne med olika inriktningar men liknande syfte.
Filer och länkar:

» Boverkets Byggkostnadsforum

Boverkets Byggkostnadsforum som är ett regeringsuppdrag som påbörjades 2001. Uppdraget går ut på att identifiera möjligheter att bygga billigt och till bra kvalité, med fokus på bostäder och framför allt hyresrätter.

Ett hållbart byggande kräver att man bygger beständigt, resurssnålt och miljövänligt.

» Bygga-bo-dialogen

Dialogen Bygga, bo och förvalta för framtiden är ett unikt samarbete mellan företag, kommuner och regeringen för att få en utveckling mot en hållbar bygg- och fastighetssektor i Sverige. Genom dialog har man enats om en frivillig överenskommelse och om att vidta konkreta åtgärder för en hållbar utveckling.

Bygga-bo-dialogen har tre prioriterade områden: hälsosam innemiljö, effektiv energianvändning och effektiv resursanvändning.

» Byggsektorns kretsloppsråd

Byggsektorns Kretsloppsråd är ett nätverk av representanter för ett fyrtiotal organisationer inom hela bygg- och fastighetssektorn.

Syftet med Kretsloppsrådet är att byggsektorn, genom ett frivilligt åtagande, skall uppnå ett trovärdigt, effektivt, systematiskt och samordnat miljöarbete som leder till ständiga miljöförbättringar.

» Energikontoret Skånes väckelsemöten

Inom ramen för projektet Sparkraft håller energikontoret väckelsemöten, eller uttryckt på annat sätt, intressanta och inspirerande kortseminarier om energieffektiva byggnader.

» Från Bygg till Bo

Projektet drivs av Sustainable Business Hub och syftet är att utveckla enkla verktyg som ska underlätta för mindre entreprenörföretag att leva upp till byggherrens/huvudentreprenörens miljökrav och därmed öka sin konkurrenskraft och minska sin egen miljöbelastning.

» SEKUM

Stadsekologiskt kunskaps och utvecklingscentrum i Malmö, SEKUM, är ett samarbetsprojekt mellan Malmö stad och Malmö högskola.

Syftet är att verka för en hållbar stadsutveckling i ett lokalt, regionalt och globalt perspektiv samt att öka samverkan mellan de olika parterna

Skånska projekt

Det händer en hel del inom hållbart samhällsbyggande i Skåne, men fortfarande sker relativt få nybyggnationer och renoveringar där man tar långtgående hänsyn till ekologisk hållbarhet. För att göra detta till regel snarare än undantag så vill vi sprida de goda skånska exemplen. Så hoppas vi att detta snart är normen för allt samhällsbyggande!

Filer och länkar:

» Augustenborg i Malmö

Ekostaden Augustenborg är samlingsnamnet på en rad delprojekt som syftar till att göra Augustenborg till ett mer socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart bostadsområde.

Projektet har fått bidrag från det lokala investeringsprogrammet för ekologisk omställning, LIP. Ett av huvudmålen med projektet är att involvera de boende så mycket som möjligt i idéfasen och genomförandet av delprojekten.

» Dansk byøkologi

Inte skånska exempel, men näst intill. På Dansk byøkologis webbplats har Dansk center for byøkologi samlat en mängd goda exempel på nybyggen och renoveringar där man tagit stor miljöhänsyn. Klicka dig in och låt dig inspireras!

» Kvarteret Nornan i Glumslöv

I Glumslöv utanför Landskrona bygger Landskronahem lägenhetsradhus enligt ”Lindåsprincipen”. Här ska husens täthet och värmeeffektivitet göra att husen kan byggas utan egentligt uppvärmningssystem. Exemplet är hämtat från SEKUM:s lista över exempel på hållbart samhällsbyggande.

» Söder i förändring i Helsingborg

Söder är en småfolkets stadsdel med en historia som går tillbaka till 1800-talet. Under de senaste åren har många människor från andra kulturer flyttat hit. Söder är idag en mångkulturell och levande stadsdel där människor bor, arbetar, handlar och roar sig.

Söder är också en sliten stadsdel med få grönområden och mycket asfalt och betong. Stadsdelen är även isolerad såväl fysiskt som socialt.

Helsingborgs stad har satt upp som mål att barriärer och fördomar ska minska och att människan ska sättas i centrum. Det är ett långsiktigt stadsförnyelsearbete som påbörjats under 2001 och som förhoppningsvis lockar många att vara delaktiga.

» Vigs ängar i Ystad

Äldreboendet Vigs ängar drivs i antroposofisk anda. Det är bland annat kretsloppsanpassat och val av färger och material sker med miljöhänsyn. Exemplet är hämtat från SEKUM:s lista över exempel på hållbart samhällsbyggande.

» Västra hamnen i Malmö

Västra hamnen i Malmö befinner sig just nu i omvandlingen från ett nedgånget industriområde till en modern ekologisk stadsdel.

Villor, radhus och 600 lägenheter ska tillsammans med kontor, affärer och annan service samsas i området. Målet är att stadsdelen skall vara ett internationellt ledande exempel på miljöanpassning av tät stadsbebyggelse.

» Österäng i Kristianstad

På Österäng genomför ABK en totalrenovering av loftgångshus. Här ser man till miljöaspekter, underhållskostnader och utseende för att hitta de bästa lösningarna vad gäller till exempel material, energianvändning och dagvattenhantering.  Exemplet är hämtat från SEKUM:s lista över exempel på hållbart samhällsbyggande.

» Östra Tornskolan i Lund

På Östra Tornskolan bedriver man ett aktivt miljöarbete, både i undervisningen men även med att miljöanpassa skolan. Skolan har bland annat installerat separationstoaletter med maskkompost samt installerat självdragsventilation. Exemplet är hämtat från SEKUM:s lista över exempel på hållbart samhällsbyggande.

Litteraturtips

Vill du veta vilka material och energilösningar som är ekologiskt hållbara? Vill du lära dig om ett hållbart samhällsbyggande? Här hittar du länkar till organisationer som tillhandahåller litteratur som kan ge många roliga tips och idéer.
Filer och länkar:

» Boverkets Internetbokhandel

Boverket har ett stort utbud och framför allt under ”Bygga” och ”Planering” så finns en hel del litteratur med anknytning till ekologiskt hållbart byggande. Under ”Nya publikationer” kan du också hitta intressanta nyheter.

» Skånsk Byggtjänsts Internetbokhandel

Detta är en välsorterad bokhandel. Den saknar kategorisering av titlarna men gar en väl fungerande sökfunktion. Skånsk Byggtjänst går även att besöka på Kalendegatan 10 i Malmö.

Seminarium 24 februari 2004

Den 24 februari genomförde vi Bygg- och fastighetssektorns miljöutmaningar i Skåne.

Seminariet lockade 120 deltagare och visar på ett stort intresse för ett mer hållbart byggande.

Deltagarna lät sig väl smaka av ekologisk buffé
Foto: Tor Fossum

En välfylld Lundasal
Foto: Tor Fossum

Här blandades föreläsningar och Idébytarforum – en utställning där deltagarna gavs möjlighet att knyta kontakter med personer som genomför intressanta projekt runtom i Skåne.

Filer och länkar:

» Seminarieinbjudan

» Dokumentation av föreläsningar

» Utvärdering av seminariet

» Förteckning över utställare

Byggsektorns kretsloppsråd

Byggsektorns Kretsloppsråd är ett nätverk av representanter för ett fyrtiotal organisationer inom hela bygg- och fastighetssektorn.

Syftet är att byggsektorn, genom ett frivilligt åtagande, skall uppnå ett trovärdigt, effektivt, systematiskt och samordnat miljöarbete som leder till ständiga miljöförbättringar.

År 2003 antogs ett nytt miljöprogram som nu ska implementeras.

Förutom det nationella byggkretslopprådet finns det 25 lokala råd runtom i landet. Inom ramen för HUT Skåne Bygg & Förvalta har du och andra intresserade möjlighet att starta upp och utveckla ett lokalt byggkretsloppsråd på just din ort.

Kontaktperson: Viveca Wikborn, 0451-120 15.

Hässleholms lokala byggkretsloppsråd arrangerar praktiskt inriktade seminarier kring luft, fukt och värme. Kontakta Greger Karlsson för information eller ladda ner inbjudan nedan.

Idag finns det tre lokala kretsloppråd i Skåne:

Filer och länkar:

» Byggsektorns kretsloppsråd i Hässleholm

» Byggsektorns kretsloppsråd i Kristianstad

» Byggsektorns kretsloppsråd i Malmö

» Hässleholms seminarier om fukt, värme och luft