Sök Hållbar Utveckling Skånes stipendier!

Årets tema är Agenda 2030.

De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: ekonomisk, social och miljömässig. Agenda 2030 syftar till att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser, utrota fattigdom och hunger, förverkliga mänskliga rättigheter för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor. I år delar föreningen i samverkan med SYSAV, Region Skåne och Sparbanken Syd ut fyra stipendier på 5.000 kr.

Mer information om stipendium 2017

Spara

Översta steget: de första kliven i projektet är tagna!

Kommunerna i Översta steget har påbörjat sin resa uppför avfallstrappan. Eslövs kommun håller på och filar på en handlingsplan för att förebygga matsvinn i Ekenässkolans kök. Lomma kommun har börjat titta på varför det uppstår förbrukade datorer och mobiltelefoner i kommunens verksamhet. I Lunds kommun arbetar äldreboendet Linegården med matsvinnet och Svedala kommun fokuserar på förskolan Hattstugan i Bara, där också matsvinnet ska minska.

Det uppstår intressanta frågor under arbetets gång. Hur ofta och länge ska man mäta matsvinnet? Ska man mäta allt svinn eller till exempel bara tillagningssvinnet? Är en dator som skickas iväg för återanvändning ett avfall? Vi lär oss mycket på vägen och kommunerna får chans att utbyta erfarenheter.

Resurseffektivitet genom förebyggande av avfall
Under 2017-2018 pågår projektet Översta steget med syfte att minska avfallsmängderna i offentlig verksamhet. Ett systematiskt arbete med att förebygga avfall leder genom minskad resursförbrukning till minskad miljöpåverkan, sparade pengar och i vissa fall även bättre arbetsmiljö för de anställda och högre kvalitet på kommunens tjänster. Eslövs, Lomma, Lunds och Svedala kommuner deltar i projektet.

I projektet används en metod som tagits fram och testats av Avfall Sverige med goda resultat. En skola i Helsingborg minskade sitt matsvinn med 50 procent och ett äldreboende i Hässleholm minskade sina kostnader för inköp av blöjor med 25 procent! Läs mer om Översta steget

Kandidatexamen om Översta steget
Under våren 2017 har Linn Bendahl och Elin Karlsson som läst Miljövetenskap på Malmö högskola skrivit en kandidatexamen där de undersökt anledningarna till varför kommuner väljer att delta eller avstå i projekt som Översta steget. Ladda ner uppsatsen här

Finansiering
Kommunerna betalar en deltagaravgift och Hållbar Utveckling Skåne har även beviljats medel från Region Skånes Miljövårdsfond till projektet.

Kontakt
För mer information om Översta steget välkommen att kontakta projektledare Maria Larsson på maria.larsson@miljodialog.se eller 070-297 31 55.

På vår Facebooksida kommer du att kunna läsa mer om Översta steget under #Överstasteget.

Inbjudan till seminarium om offentligt-privat innovationssamarbete

Alla upphandlande myndigheter behöver förhålla sig till offentlig upphandling idag. Kom och lär dig mer om upphandlingsformen offentligt-privat innovationssamarbete (OPI. Det är en ny processmetod i Sverige som innebär att offentliga och privata aktörer möts kring en gemensam utmaning. Istället för en traditionell efterfrågestyrd upphandling utforskar parterna tillsammans på ett tidigt stadium innovativa metoder och arbetssätt som främjar nya produkter och tjänster.

Under en och en halv dag får du en unik inblick i vad OPI är och hur det fungerar. Våra inbjudna gäster reder ut begrepen och delar med sig av sin breda erfarenhet på området. Vårt mål är att du ska ha både kunskap och självförtroende för att kunna genomföra ett OPI i din verksamhet. Programmet för de båda dagarna finner du nedan.

Läs mer i programmet där du också anmäler dig till en eller både dagarna,

Ett OPI kännetecknas bland annat av att parterna har ett gemensamt utvecklingsmål, delar ansvaret för resultat och risker samt för en dialog som jämlika parter

Varmt välkommen!

Konferens med seminarier och workshop: Verkstad Agenda 2030

Framtidsfestivalen 2017

22 september kl 8.30-16.15: Moriskan, Folkets park. 

En heldagskonferens om Agenda 2030. Klimatsamverkan Skåne är med och arrangerar följande spår:

System och ledning för Agenda 2030
Välkommen till ett seminarium där du lär dig mer om privat och offentlig långsiktigt hållbar ekonomi – en grund för hållbar utveckling, och om hur en kommun eller större organisation kan strukturera sitt arbete med Agenda 2030.

13:00 Eftermiddagens moderator Dolores Öhman, Region Skåne hälsar välkommen
13:10 Vad betyder divestering? Hur kan du divestera? Olov Källgarn, Initiativet Fossil Free
13:30 Bensträckare
13:45 SLUs stiftelserna divesterar sina innehav. Margit Nothnagl, SLU Alnarp
14:00 Så divesterade Lunds universitet. Maria Nilsson, Lunds universitet
14:10 Fika
14:40 Gröna obligationer i Lunds kommun. Anette Henriksson, Lunds kommun
14:50 Klimatkommunerna använder kapitalplaceringar som verktyg i klimatomställningen. Filippa Borgström, Lunds kommun
15:00 Tänk globalt, agera lokalt! Malmös hållbarhetskansli samordnar arbetet med Agenda 2030
15:30 Slut

Tillsammans mot hållbarhetsmålen
13:00-15.30 En workshop om det praktiska arbetet med Agenda 2030

Dagen arrangeras av Hållbar Utveckling Skåne, Malmö stad och Klimatsamverkan Skåne.

Välkomna! Glöm inte att anmäla dig: http://malmo.se/verkstadagenda2030 Konferensen är gratis, men föranmälan krävs. Sista anmälningsdag är 14 september.

Här hittar du information om hela veckan: https://framtidsfestivalen.se/

Kansliet flyttar till nya lokaler

I månadsskiftet augusti/september flyttar kansliet för Hållbar Utveckling Skåne till nya lokaler. Vår nya adress är Ledebursgatan 5 (3 trappor), 211 55 Malmö där vi kommer att dela kontor med Nätverket – Idéburen sektor Skåne, Folkets Hus och Parker och Rädda Barnen Region Syd. De första veckorna blir kanske lite röriga och vi hoppas att du som besöker eller kontaktar oss har överseende med det. Välkommen att hälsa på oss från och med 1 september!

Hållbar Utveckling Skåne rekryterar!

Ladda ner annonsen!

Vi letar efter dig som kan hållbar utveckling och vill jobba med tobaksinformation. Projektledare med kommunikatörsskills. Eller tvärtom!

Hållbar Utveckling Skåne ska genomföra en informationssatsning om rökning med målgruppen nyanlända. Nu söker vi dig, som precis som vi, ser tobak som en fråga som berör hållbar utveckling ekonomiskt, socialt och ekologiskt!

Det material vi ska producera kompletterar material som redan finns inom olika verksamheter. Därför krävs samarbete med Länsstyrelsen Skånes hälsokommunikatörer, Skånes kommuners tobakssamordnare, Region Skånes Kunskapscentrum för levnadsvanor och sjukdomsprevention och SFI-lärare. Du behöver också samarbeta med RådRum, vår rådgivningsverksamhet för nyanlända. Som projektledare är du ansvarig för att ta initiativ till dessa samarbeten.

Uppdraget omfattar i grova drag att:

 • genom samarbete med ovanstående organisationer utreda vilka behov som finns
 • skriva informationstexter, grafer etc
 • få feedback från målgruppen
 • ordna översättning till ett flertal språk
 • sprida materialet aktivt genom att bland annat rekrytera en eller flera timavlönade personer med olika bakgrunder och språkkompetenser som kan informera i exempelvis SFI-klasser.
 • skriva en kort slutrapport till finansiären
 • hålla tidplan och budget

Vår grafiska formgivare ansvarar för layout och kontakter med tryckeri.

Ett stort plus är om du kan arabiska, dari, persiska eller något annat utomeuropeiskt språk.

Uppdraget pågår mellan 1 september–31 december 2017 (fyra månader)

Lön: 28.000:-/mån (heltid), omfattning: 80%

Kontoret finns i Malmö.

Mejla in din ansökan snarast, men senast 16 augusti till helena.thelander@hutskane.se!

Har du frågor? Mejla helena.thelander@hutskane.se

Ladda ner annonsen!

Spara

Arbetar din kommun med intelligenta mobilitetslösningar?

Nu har din kommun möjlighet att ingå i ett regionalt projekt tillsammans med danska partner omkring intelligenta mobilitetslösningar. Projektet ”Framtidens Intelligenta Mobilitet i Greater Copenhagen” har som mål är skapa strategisk utveckling för hela Greater Copenhagen/Skåne omkring framtidens intelligenta mobilitetslösningar. Projektet vill underlätta för nya mobilitetstjänster, öka möjligheten för integrerade lösningar och gemensamma standarder samt öka effekten av kommunala och regionala teknikinvesteringar.

Exempel på tema som din kommun kan arbeta med är Mobility as a Service, signalsystem och trafikinformation, förarlösa transporter eller digitala lösningar för cykelinfrastruktur. Några nuvarande kommunala test som ingår i projektet är trafikoptimering i rondell, parkering vid mobility points (pendlingsnoder) och trafikljusoptimering ”gröna vågor” för pendling på cykel. Vad vill du testa?

Kommunen är centrum för implementering av intelligenta mobilitetslösningar och projektet utgör en möjlighet att arbeta tvärgående mellan kommuner, regioner och nationell nivå.
Projektet är utvecklat på basis av ett förprojekt/studie som undersökt möjligheterna med Intelligenta Transportsystem i Greater Copenhagen/Skåne. En stor del av grundarbetet i projektuppbyggningen är såtillvida genomförd.

Nu bjuder vi dig in som kommun till ett sammanhang där du kan testa lösningar på framtidens intelligenta mobilitetslösningar i samarbeta med andra kommuner och regionala aktörer.

Syftet med projektet:

 • Utveckla och testa nya tekniska möjligheter för att främja en grön och effektiv transport (minska CO2).
 • Utbyte av erfarenheter för nya industrier, mobilitetstjänster och affärsmodeller. Skalbarhet i lösningar underlättas genom strategiskt samarbete.
 • Öka kapaciteten för att kommunala och regionala teknikinvesteringar är öppna mellan myndighetsgränser i Danmark och Sverige.
 • Nedan kan du se mera info om projektet och infomöten vi avhåller i Köpenhamn. Vi kommer också gärna ut till er för ett bilateralt möte.

 

 

Hållbar Utveckling Skåne söker en arvoderad ekonomiansvarig

Har du bra koll på siffror? Är du ordningssam och strukturerad? Vill du vara med i ett engagerat och trevligt gäng av styrelseledamöter och kanslipersonal som brinner för hållbar utveckling? Då kanske uppdraget som arvoderad ekonomiansvarig är något för dig!

Om uppdraget

Att vara ekonomiansvarig i Hållbar Utveckling Skåne innebär att vara ett stöd för verksamhetsansvarig i ekonomiska frågor, ha koll på tidpunkter för när olika ekonomiska uppgifter ska genomföras och ta initiativ till detta gentemot verksamhetsledaren.

Möten och förberedelser för möten 

 • Ekonomiansvarig bör delta på styrelsemöten i samma omfattning som övriga styrelseledamöter (6 möten/år, 3 timmar/gång) + restid. Kallelse till styrelsemöten utgår från verksamhetsledaren.
 • Två gånger om året informerar ekonomiansvarig styrelsen om det ekonomiska läget. (förberedelser 1–2 tim/per gång)
 • Ekonomiansvarig ingår vanligtvis – men inte nödvändigtvis – i arbetsutskottet som i vissa fall har möten innan styrelsemöten och i andra fall endast mejlkontakt. (2 timmar/gång, max 6 ggr/år) + restid
 • Ekonomiansvarig bör delta vid årsmötet och redogöra för ekonomin (1 gg/år)

Övriga uppgifter 

 • Varje månad ska ekonomiansvarig göra sin egen uppföljning utifrån de ekonomiska rapporterna från redovisningsbyrån och skicka dem vidare till AU samt revisorer. (0,5–1,5 tim/månad)
 • Under hösten ta budget fram för nästa år tillsammans med verksamhetsansvarig. (träffas 2–3 tillfällen, 2 timmar/gång)
 • I början av året, när bokslutet är klart, tar ekonomiansvarig fram siffror och tabeller som behövs i verksamhetsberättelsen för både föreningens verksamhet och de respektive projekten (5–6 timmar)
 • Deklarera och lämna uppgifter till SCB. (3–4 timmar)
 • Vid revisorernas granskning ska ekonomiansvarig helst finnas tillgänglig för att svara på frågor (2 timmar)

Utöver detta bör ekonomiansvarig också: 

 • en gång om året gå igenom föreningens uträkningar kring OH-kostnader, personalens timkostnader etc som används vid budgetarbete i projektansökningar.
 • vara bollplank när det gäller budget i större projektansökningar
 • ha en vilja att förenkla och effektivisera arbetet med föreningens ekonomi
 • ta huvudansvar för att hitta extern grundfinansiering för föreningen

Notera att löpande arbete med bokföring, lönehantering, fakturering, in- och utbetalning samt bokslutsarbete sköts av verksamhetsansvarig och redovisningsbyrå.

Den totala årsarbetstiden uppskattas till cirka 70 timmar. Tjänsten är arvoderad.

Skicka in en kortfattad presentation av dig själv snarast möjligt till Helena.thelander@hutskane.se  så hör vi av oss för en eventuell träff.

 

 

 

 

 

 

Häng med på studieresa 1-2 juni!

KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN

Nätverken Gröna kulturarvet och Cirkulär ekonomi bjuder in till studieresa till Bornholm. Vi blir guidade på fornborgen Hammershus med dess speciella utmaningar att bevara det gröna kulturarvet och samtidigt välkomna en halv miljon besökare årligen. Vi kommer också besöka en av öns speciella rundkyrkor och Bornholms museum där det gröna kultur­arvet finns bevarat i form av bornholmska äppelträd. Under studieresan kommer vi också få en visning av konferensanläggningen Green
Solution House som är byggd enligt principerna i Cradle2Cradle.

Anmälan och kostnad
Deltagaravgiften är 1.500 kr per person. I detta ingår färja, transporter på ön samt övernattning (enkelrum på vandrarhem) inkl. frukost. Övriga måltider bekostar deltagarna på egen hand.
Anmäl dig senast 17 maj till nedanstående adress som administreras av Lunds stift.
KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN Observera att anmälan är bindande!
Fakturan med deltagaravgift ska vara betald senast 23 maj.
Antalet platser är begränsat, det är först till kvarn som gäller.
Frågor? Kontakta tony.svensson@regionmuseet.se, torrid.bengtsson@svenskakyrkan.se eller helena.thelander@hutskane.se
Med reservation för ändringar i programmet.

Ladda ner inbjudan

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara