Vision & organisation

VÅR VISION

Vi vill driva den hållbara utvecklingen framåt. Vi tror på samverkan mellan olika parter och aktiva nätverk. Inom föreningen finns möjligheten att möta organisationer och personer som man inte möter i sina ordinarie sammanhang.

vår organisation

Föreningsstämman
Hållbar Utveckling Skånes högsta beslutande organ är föreningsstämman, som samlas en gång per år. Stämman väljer ordförande och övriga ledamöter i föreningens styrelse, samt fastställer medlemsavgifterna.

Styrelsen
Styrelsen är föreningens beslutande organ när stämman inte är samlad. Styrelseledamot ska vara knuten till och medlem i föreningen eller vara enskild stödmedlem.

Arbetsutskottet
Arbetsutskottet förbereder styrelsemöten samt beslutar i frågor som kräver verkställighet mellan styrelsens möten. Styrelsen beslutar vilka som ska sitta i arbetsutskottet.

Verksamhetsledaren
Verksamhetsledaren ansvarar för den dagliga driften av föreningen. Verksamhetsledaren verkställer styrelsens beslut, samt är ansvarig för projektansökningar och samordning av projekt. Verksamhetsledaren har arbetsledarrollen gentemot övriga anställda i föreningen.