Hållbar utveckling

Vad är hållbar utveckling?

Begreppet hållbar utveckling blev ett internationellt vedertaget begrepp i samband med att FN-rapporten Vår gemensamma framtid (1987). Rapporten skrevs av Världskommissionen för miljö och utveckling på uppdrag av FN. Arbetet leddes av Gro Harlem Brundtland och rapporten kallas ofta ”Brundtland-rapporten”.

Rapportens definition av hållbar utveckling: ”En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

I rapporten redogörs bland annat för sambandet mellan ekonomisk utveckling och miljöförstöring. Ovanstående definition av hållbar utveckling är ursprungligen formulerat av Lester Brown, en amerikansk miljövetare, agronom och författare. Lester Brown har skrivit ett flertal böcker på området. Enligt FN och EU ska alla länder ha en strategi för hållbar utveckling.

Hållbar Utveckling Omfattar:

  • Ekologisk hållbarhet (att långsiktigt bevara produktionsförmåga i vatten, jord och ekosystem samt minska påverkan på naturen och människans hälsa)
  • Social hållbarhet (att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls)
  • Ekonomisk hållbarhet (att långsiktigt hushålla med mänskliga och materiella resurser)

Vad är lärande för hållbar utveckling?

Så här skriver Internationella Programkontoret om lärande för hållbar utveckling:

Ett lärande för hållbar utveckling karakteriseras av demokratiska arbetsmetoder och processinriktade förhållningssätt där eleverna/de lärande är delaktiga och har ett reellt inflytande. Det innebär att man använder demokratiska arbetssätt att man har ett kritiskt förhållningssätt att ämnesövergripande samarbeten förespråkas och att man kan använda en mångfald av pedagogiska metoder.
Uppdraget att utbilda för en hållbar utveckling har formulerats i internationella överenskommelser och nationella styrdokument. Kärnan är att de lärande ska utveckla ett kunskapsbaserat förhållningssätt till viktiga etiska frågor rörande förhållandet mellan människor och människors förhållande till naturen.
Det handlar om ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter. Utifrån kunskapen ska eleverna/de lärande både kunna delta i demokratiska processer och göra medvetna val. Därmed kan de medverka till att en hållbar utveckling blir verklighet.