Bakgrund

Hållbar Utveckling Skåne bildades 1998 under namnet Agenda 21-Forum Skåne. Syftet var att utgöra en mötesplats för dem som arbetade med Agenda 21 och miljöfrågor. Föreningen fick snabbt ett sjuttiotal medlemsorganisationer och idag är medlemsantalet drygt 80. Föreningens arbete organiserades vid starten i olika temagrupper som internationella frågor, samt jordbruk, skogsbruk och landskapsvård. Agenda 21-Forum Skåne hade en samordnare på halvtid. Av de ursprungliga temagrupperna är endast en aktiv idag och det är jordbruk, skogsbruk och landskapsvård.

År 2003 beslöt styrelsen att heltidsanställa en verksamhetsledare med det primära uppdraget att utveckla föreningens projektverksamhet. Genom omvärldsbevakning och input från medlemmar och styrelseledamöter identifieras intressanta områden varefter extern finansiering söks för att möjliggöra genomförandet.

Hållbar Utveckling Skåne arbetar och har arbetat inom en mängd olika sakområden, som demokrati, hållbart byggande, naturvård, våtmarker, Agenda 21, klimat och miljöanpassad offentlig upphandling. Projektfinansiering har kommit från EU (Interreg och Mål II), Naturvårdsverket, Miljömålsrådet, Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, EU2004-kommittén och flertalet skånska kommuner. Föreningens omsättning ligger runt 1 miljon kronor.