HUT Skåne Bygg & Förvalta

Temagruppen startade under projektet med samma namn och de flesta aktiva arbetar i Lund eller Malmö.

HUT Skåne Bygg & Förvalta ska

 – Verka för samverkan kring frågor som rör ett hållbart byggande
 –  Fungera som en regional intresseorganisation och nätverk inom bygg- och fastighetssektorn
– Utveckla samarbete mellan privata företag, kommuner, kommunala bolag, Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län, universitet och högskolor samt statliga organisationer
– Initiera och stimulera till projekt inom ”hållbart byggande” i Skåne.

Huvudmålen för ett hållbart byggande och förvaltning är:
  •  Energihushållning och energianvändning
  •  Materialhushållning
  •  Utfasning av farliga ämnen
  •  Säkerställande av en god inomhusmiljö

Temagruppen arrangerar aktiviteter som bidrar till uppfyllandet av syftet samt träffas för erfarenhetsutbyte.

Kontaktperson:
Lena Sjöberg

Filer och länkar:
» Verksamhetsplan 2005-2006

Aktiviteter

Filer och länkar:
» Miljövänliga material – Hur hittar man sådana?  (Mer information)

HUT Skåne – Bygg & Förvalta anordnade ett halvdagsseminarium om Miljövänliga byggmaterial torsdagen 7 september 2006. Trettiotalet deltagare fick information om olika aspekter på miljöarbetet under seminariet som behandlade bland annat utfasning av farliga ämnen, bra materialval och metodval, samt hjälpverktyg för bygg- o fastighetsbranschen.

Representanter från Miljökontoret i Lund, LTH Byggnadsekonomi och Tyréns Temaplan föreläste och exempel på praktiska verktyg i form av miljödatabaser förevisades av Sunda Hus AB, Miljömanualen, och Milab. Utvärderingen visade att deltagarna var mycket nöjda och gärna ville ha någon form av uppföljning eller fortsättning på samma tema.

Seminariet, som hölls i Hässleholsm Kulturhus, riktade sig såväl till yrkesverksamma inom bygg- och fastighetssektorn som allmänheten och ingick som en del i ett större konferensprogram för BoDagarna Skåne Nordost. Programmet hittar du under ”Ladda ner” nedan.

Kontaktperson: Ingrid Kjellsdotter-Staaf, Tfn