Nätverk

Vad engagerar dig? Vad brinner du för? Vad vill du förändra?

Inom HUT Skåne är chansen stor att du hittar någon som vill samma sak! I nätverken   samlas man kring en viss fråga – det är forum för erfarenhetsutbyte – initiativen och idéerna är medlemmarnas. Nätverken lever sina egna liv, med kontakter och möten som utvecklar nya idéer, driver sakfrågor eller startar projekt.

Nätverken initieras av våra medlemsorganisationer och pågår så länge det finns behov och intresse. För närvarande finns tre aktiva nätverk: Jordbruk-, skogsbruk och landskapsvård, Det gröna kulturarvet och Förebyggande av avfall. Tidigare nätverk har bland annat arbetat med mat, naturvård, klimat-, trafik- och demokratifrågor.

Nedan finner du villkoren för att starta ett nätverk i HUT Skånes regi. Hör av dig till helena.thelander@hutskane.se om du är intresserad av starta ett nätverk!

Villkor för nätverk:

  • Nätverket ska vara öppet för alla – medlem eller icke-medlem.
  • Syftet med gruppens verksamhet ska formuleras och publiceras på HUT Skånes webbplats.
  • En eller flera kontaktpersoner ska utses, som får publiceras på HUT Skånes webbplats och i annat informationsmaterial.
  • En beskrivning av planerad verksamhet för det kommande året ska lämnas till HUT Skånes verksamhetsledare senast 30 november.
  • En redovisning av det gångna årets verksamhet ska lämnas till HUT Skånes verksamhetsledare senast 15 januari nästkommande år. Här redovisas även aktivt deltagande personer i temagruppen.
  • Vid utåtriktade aktiviteter ska HUT Skånes namn och varumärke synliggöras efter avstämning med HUT Skånes verksamhetsledare.
  • HUT Skånes logotyp ska användas vid marknadsföring av gruppen och dess aktiviteter.

Vi välkomnar fler nätverk!