24 april Malmö Dikningar och höjddata

Hur kan informationen användas i kommunens planering?

Behovet av överblick över äldre tiders vattenförhållanden har aktualiserats under de senaste åren, bland annat genom satsningen på havsmiljön (”havsmiljömiljarden”) och EUs vattendirektiv. En sådan överblick ger också bättre möjlighet för kommunerna att på allvar beakta vattenfrågorna i sin översiktsplanering och i arbetet med VA-frågor. Exploateringsföretag kräver också regelmässigt översikt och genomgång av situationen när det gäller dikningsföretag och EUs översvämningsdirektiv kommer att ställa nya krav på lätt tillgängligt planeringsunderlag.

I projektet ”Äldre Vattenkartor som underlag för planering”, som drivs i samarbete mellan Hållbar Utveckling Skåne och Länsstyrelsen i Skåne län, är nu resultat klara inom många av de kommuner som gått med i projektet och exempel på planeringsunderlagets förbättrade kvalitet när det gäller dikningsföretag kan därmed demonstreras.
 
Dokumentation från dagen:

Thorbjörn Nilsson

Pär Persson

Gösta Regnéll och Lars Brander

Charlotte Lindström