Cirkulära affärsmodeller

Affarsmodeller1

Värd: Handelskammarens cirkulära affärsnätverk – Karl-Erik Grevendahl, affärsrådgivare inom miljö, hållbarhet och CSR Handelskammaren

Föreläsare/inspiratör:
Matilda Håkansson, Godsinlösen Nordic AB är ett miljöteknikbolag som tar fram och implementerar rutiner i företag och organisationer baserade på en cirkulär ekonomi.
Peter Stigson, Chef för gruppen Hållbara Strategier och Resurser, COWI. Projektledare för Projektet Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft.

Hållbar affärsutveckling inom ramen för den cirkulära ekonomin, utmaningar, möjligheter och goda exempel. Näringslivet kommer att spela en stor roll i omställningen och nya resurseffektiva och lönsamma modeller för en uthållig tillväxt måste utvecklas och implementeras. I vår workshop bjuder vi in till diskussion kring frågor om hur vi maximerar resursernas värde, cirkulär ekonomi som en del av din affärsstrategi, från avfall till resurs, från ägande till användande och från kvantitet till kvalité. Genom rätt design skapas förutsättningar för slutna materialcykler där material och produkter efter användning kan återföras i produktionen som en ny resurs, var börjar vi och hur tar vi oss framåt?

Presentationer från workshopen:

Cirkulär ekonomi 20160524 – Cirkulära Affärsmodeller Karl-Erik Grevendahl

Cirkulär ekonomi 20160524 – Cirkulära Affärsmodeller Matilda Håkansson

Cirkulär ekonomi 20160524 – Cirkulära Affärsmodeller Peter Stigson

Några sammanfattande tankar från workshoppen om cirkulära affärsmodeller:

  • När blir en linjär ekonomi en cirkulär ekonomi? Finns många mikrosystem när det kommer till cirkulär ekonomi som kan vara förebilder för övrig. Krävs samarbete mellan alla olika sektorer och organisationer. Mikrosystemen kan vara en övergång till ett helt cirkulärt ekonomiskt system.
  • Cirkulär ekonomi funkar i alla branscher. Olika förutsättningar men cirkulär ekonomi verkar drivas av mindre produkter till mer tjänster.
  • Utbildning och kunskap: upphandla med företag som har cirkulära ekonomiska system varav kunskap hos upphandlaren krävs, kunskap kring beteendeförändringar – äga/konsumera mindre och köpa mer tjänster, viktigt med tvärvetenskaplig kunskap, industriell symbios diskuterades.