Barnkonventionen ur ett kommunperspektiv

Sedan årsskiftet 2019/2020 är Barnkonventionen svensk lag efter att regeringen röstat igenom förslaget i juni 2018. Barnkonventionen har inneburit skyldigheter på både statlig och kommunal nivå men har inte fått tillräckligt genomslag i verksamheterna menar lagstiftarna. Genom lagstiftningen förtydligas att ”Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn.” (Regeringen, 2020). Lagen är en grund för att all offentlig verksamhet ska ha ett mer barnbaserat synsätt.

Vi har listat och sammanfattat en rad verktyg, utbildningar,
utbildningsmaterial och litteratur kopplade till barnperspektiv och barnkonventionen som finns tillgängliga för kommuner och andra organisationer som hjälpmedel för att lättare och
bättre realisera barnkonventionen.

Sammanställningen hittar du här.

Kommentarer inaktiverade.